KotiHankekuvauksetValtioneuvoston linnan kortteliin lisärakentamista

Valtioneuvoston linnan kortteliin lisärakentamista

4.5.2023 Päivitetty ehdotusvaiheeseen

Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Senaatintorin itälaidalla sijaitsevaa Valtioneuvoston linnan hallintokorttelia ja sen länsipuolista sekä pohjoispuolista katualuetta (Snellmaninkatu ja Hallituskatu).

Ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Suunnittelutilanne

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä syyskuussa 2022. Valmisteluaineistosta saatiin viranomaisten lausunnot ja yksi mielipide, jolla ei ollut vaikutusta suunnitelman sisältöön. Lausunnot ja mielipide on esitelty vuorovaikutusmuistiossa.

Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 2.5.-31.5.2023 väliseksi ajaksi, jolloin siitä voidaan esittää kirjallisia muistutuksia.

Nähtävillä oleva aineisto löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Tavoitteet

Tavoitteena on Valtioneuvoston toimintojen keskittäminen entistä tehokkaammin lisärakentamalla korttelin keskiosa. Rakentaminen edellyttää Valtioneuvoston linnan pihalla sijaitsevan vuonna 1904 rakennetun entisen painotalon purkamista. Korttelin kerrosala kasvaa noin 6 400 m2. Keskustan maanalaiseen huoltotunneliin on tarkoitus rakentaa uusi ajoliittymä.

Ote viitesuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Valtioneuvoston linna ja sen ympäristö on rakennustaiteellisilta arvoiltaan ja historialtaan yksi suomen merkittävimpiä kokonaisuuksia. Kaikki korttelin rakennukset lukuun ottamatta purettavaksi esitettyä painotaloa on suojeltu rakennusperintölain perusteella. Museovirasto on osallistunut hankkeen suunnitteluun alusta alkaen, mikä onkin edellytys sen toteuttamiselle.

Kaavaehdotuksen sisältö

Kaavaehdotuksen sisältö painottuu uudisrakennuksen sopeuttamiseen Valtioneuvoston linnan kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiseen kortteliin ja ympäristöön. Vaikutusarvioinnin mukaan sisäpihan rakentamisella on vain vähäisiä vaikutuksia kaupunkikuvaan ja pitkiin näkymiin. Viitesuunnitelman perusteella ympäristön kaupunkinäkymät eivät juuri muutu. Sisäpihan uudisrakennuksen katon voi havaita ainoastaan Helenankadun päästä.

Yllättävä lisäys suunnitelmiin on Hallituskadun muutos Snellmaninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella kaduksi, jolla sallitaan jalankulun ja pyöräilyn lisäksi vain huoltoliikenne. Nykyisin katuosuudella on sallittu yksisuuntainen ajoneuvoliikenne ja autopysäköinti. Muutos tuntuu turhalta eikä sitä ole mitenkään perusteltu. Asiakirjoista ei myöskään selviä, miten Hallituskadun muuttuvaa osuutta on tarkoitus kehittää: säilyykö ilme nykyisellään vai muuttuuko se esim. puistokaduksi? 

Kaavan valmisteluvaiheessa kerrottiin, että kaavatyön aikana on tarkoitus selvittää myös Kirkkokadun muuttaminen yksisuuntaiseksi Snellmaninkadun ja Ritarikadun välissä. Asiakirjoissa ei kuitenkaan ole selvityksestä mitään mainintaa.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävillä olo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2023.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä