KotiHankekuvauksetValtioneuvoston linnan kortteliin lisärakentamista

Valtioneuvoston linnan kortteliin lisärakentamista

Asemakaavan muutos koskee Senaatintorin itälaidalla sijaitsevaa Valtioneuvoston linnan hallintokorttelia ja sen länsipuolista sekä pohjoispuolista katualuetta (Snellmaninkatu ja Hallituskatu). Kaavoituksen yhteydessä selvitetään myös Kirkkokadun muutos yksisuuntaiseksi Snellmaninkadun ja Ritarikadun välisellä osuudella.

Ote osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Suunnittelutilanne

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 5.9.-23.9.2022 väliseksi ajaksi.

Valmisteluaineistoon kuuluu mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelma. Koko aineisto löytyy Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Suunnitelman sisältö

Tavoitteena on Valtioneuvoston toimintojen keskittäminen entistä tehokkaammin lisärakentamalla korttelin keskiosa. Rakentaminen edellyttää Valtioneuvoston linnan pihalla sijaitsevan vuonna 1904 rakennetun entisen painotalon purkamista. Korttelin kerrosala kasvaa noin 6 400 m2. Keskustan maanalaiseen huoltotunneliin on tarkoitus rakentaa uusi ajoliittymä.

Ote viitesuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Valtioneuvoston linna ja sen ympäristö on rakennustaiteellisilta arvoiltaan ja historialtaan yksi suomen merkittävimpiä kokonaisuuksia. Kaikki korttelin rakennukset lukuun ottamatta purettavaksi esitettyä painotaloa on suojeltu rakennusperintölain perusteella. Museovirasto on osallistunut hankkeen suunnitteluun alusta alkaen, mikä onkin edellytys sen toteuttamiselle.

Yleispiirteisen viitesuunnitelman perusteella kaikki rakentaminen sijoittuu suljetulle sisäpihalle tai maan alle. Vaikuttaa siltä, että katunäkymät ja rakennusten katujulkisivut eivät tule muuttumaan.

Varsinaisen asemakaava-alueen ulkopuolella on tarkoitus selvittää Kirkkokadun muuttaminen yksisuuntaiseksi Snellmaninkadun ja Ritarikadun välissä. Tässä vaiheessa asiakirjoissa ei ole asiasta tarkempaa tietoa.

Jatko

Asemakaavoituksessa on kaksi lakisääteistä kuulemista: valmisteluvaiheen luonnosten nähtävillä olo ja kaavaehdotuksen virallinen nähtävillä olo. Kaavaluonnosvaiheessa kaupungille voi antaa palautetta suunnitelmista ja kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavaehdotus käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2023. Ennen sitä kaavaehdotus on nähtävillä.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä