KotiHankekuvauksetUutta rakentamista esitetään Snellmaninkadun varteen

Uutta rakentamista esitetään Snellmaninkadun varteen

Päivitys 23.2.23
Kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 31.1.23 esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Ehdotuksesta oli tehty yksi muistutus, jonka perusteella kaavaehdotukseen tehtiin vähäisiä muutoksia. Seuraavaksi asian käsittelee kaupunginhallitus. Sen jälkeen kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto, jonka päätöksestä voi valittaa.
Pöytäkirja löytyy tästä linkistä (04/31.01.2023 Pöytäkirja)

Asemakaavan muutos Snellmaninkatu 23

Snellmaninkadun 23 kortteliin 17 tontille 6 suunnitellaan uudisrakentamista. Tontilla sijaitsevat nykyisin Sato Oyj:n omistamat asuinkerrostalot. Kaavamuutos on käynnistetty omistajan hakemuksesta.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan luonnossuunnitelmat olivat nähtävillä elo-syyskuussa 2021. Suunnitelmia on tarkistettu ja kaavaehdotus on asetettu nähtäville 4.7. – 16.8.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen, joka tulee jättää 16.8. klo 16.00 mennessä. Tarkemmat tiedot on kerrottu kaupungin nettisivulla.

Luonnosvaiheessa jätettiin 6 kirjallista mielipidettä ja saatiin kannanottoja eri viranomaisilta. Hanketta esiteltiin myös tiedotustilaisuudessa elokuussa 2021. Luonnosvaiheen kuulemisesta on laadittu vuorovaikutusraportti, jossa annettua palautetta on käyty läpi ja niihin on laadittu vastineet.

Nykyinen tilanne

Nykyisin tontilla sijaitsee kaksi asuinrakennusta. Vanhempi nelikerroksinen asuinrakennus on rakennettu 1890-luvulla. Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas ja se on suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Rakennuksessa on kaksikerroksinen pihasiipi. Snellmaninkadun varressa oleva kuusikerroksinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1986. Lisäksi tontilla on väestönsuoja takapihalla.

Kaavaehdotuksen sisältö

Kaavasuunnitelmia ja selvityksiä on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tehty verrattuna kaavaluonnoksiin. Parhaan kuvan ehdotuksen tavoitteista, perusteluista ja sisällöstä saa kaavaselostuksesta.

Kaavaehdotuksessa tontille on suunniteltu kaksi uudisrakennusta: Snellmaninkadun puolelle kuusikerroksinen asuinkerrostalo ja tontin takaosaan kaksikerroksinen rivitalo. Lisäksi nykyisen suojelurakennuksen ja sen pihasiiven ullakolle rakennetaan asuntoja ja niiden muussa käytössä olevia tiloja muutetaan asunnoiksi ja yhteistiloiksi.

Ote pihasuunnitelmasta (napauta suuremmaksi)

Snellmaninkadulta katsottuna uusi kerrostalo peittää näkymää vanhan suojelurakennuksen julkisivuun. Etupihan puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen tieltä. Takapihan puolelle sijoitetulla rivitalolla ei ole vaikutuksia katunäkymään.

Arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelin suunnitteleman suojelurakennuksen pääjulkisivu on suunniteltu aikakautensa uusrenesanssityyliin. Kaupunkikuvan kannalta etupihaa rajaavat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka yhdessä puistomaisen etupihan kanssa on tärkeä osa katunäkymää. Arvokkaiden rakennusten säilyminen on varmistettu kaavamääräyksillä, mutta kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointi on jäänyt pintapuoliseksi. Vuorovaikutusraportin mukaan museovirasto on ottanut kantaa suunnitelmiin, mutta sisältöä ei tarkemmin avata.

Kaavasuunnitelma vaikuttaa eteläpuoleisen tontin 8 niihin asuntoihin, joiden ikkunoista avautuu näkymä Snellmaninkatu 23:n etupihalle. Näihin asuntoihin on myös varjostusvaikutuksia. Myös takapihalle sijoittuva uusi kaksikerroksinen rivitalo muuttaa nykyisiä näkymiä korttelin sisäpihalla. Asukkaat ovat huomauttaneet luonnosvaiheessa mm. näistä haitoista ja rakentamisen tehokkuudesta. Kaupunki on antanut vastineet mielipiteisiin vuorovaikutusraportissa.

Rakentamisen tehokkuutta kaupunki perustelee mm. viereiselle Liisankatu 14:n tontille vuonna 2017 laaditulla asemakaavalla, jossa tontille osoitettiin uutta asuinrakentamista. Kyseinen asemakaavan muutos kuitenkin paransi ympäristöä, koska vapaan piha-alueen määrä lisääntyi tontilta purettavien rakennusten vuoksi.

Haitat kohdistuvat myös Snellmaninkatu 23:n nykyisiin asuntoihin ja niiden asuinympäristöön. Varjostusselvityksen mukaan uusi rakennus Snellmaninkadun varressa varjostaa tontin etupihan ja sen takana olevan asuinrakennuksen asunnot lähes kokonaan lukuun ottamatta keskikesän iltoja. Myös nykyiset väljät ja puistomaiset piha-alueet pienenevät merkittävästi.

Kaavaehdotusta on täydennetty luonnosvaiheen jälkeen pihasuunnitelmalla, jossa on osoitettu mm. pyörien paikoitustilat sekä leikki- ja oleskelualueet. Rakentamisen määrä suhteessa vapaaseen piha-alueeseen näyttää edelleen suurelta, etenkin koska piha-alueet ovat muodoltaan kapeita. Pihasuunnitelman perusteella tarvittavat toiminnot voidaan kuitenkin tontille sijoittaa, vaikkakin jätehuollon tilat ja talviaikainen lumen sijoitus suunnitelmasta puuttuvat. Kaavamääräyksen mukaan jätetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Snellmaninkatu 23:n nykyiset asunnot ovat Sato Oyj:n vuokra-asuntoja. Vaikka lisärakentaminen tuottaakin merkittävää taloudellista hyötyä ja mahdollistaa nykyisten rakennusten kehittämisen, niin tavallisessa asunto-osakeyhtiössä tämä hanke olisi voinut jäädä pöydälle haittojen vuoksi.

Jatko

Kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä 16.8.2022 saakka. Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena 16.8. klo 16.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tästä linkistä.  Lisäksi kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot mm. Museovirastolta ja kaupunginmuseolta.

Vuorovaikutusraportin mukaan asemakaavaehdotusta tarkistetaan tarvittaessa palautteen perusteella, minkä jälkeen asemakaavaehdotus ja saatu palaute käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa arviolta loppuvuodesta 2022. Kaavaehdotus käsitellään vielä kaupunginhallituksessa, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä