KotiHankekuvauksetKasarmikortteliin esitetään uutta rakentamista

Kasarmikortteliin esitetään uutta rakentamista

5.5.2023 Päivitetty suunnittelutilannetta

Kasarmikorttelin asemakaava

Liisankadun ja Maurinkadun varren ns. Kasarmikortteliin suunnitellaan merkittävää uudisrakentamista ja selvitetään entisen Sotamuseon uutta käyttöä.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä toukokuussa 2020.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa Kasarmikorttelin entisen Sotamuseon rakennusten suojeluesityksestä ja Museoviraston lausunnosta. Kaupunginhallitus totesi lausunnossaan 2.5.2023, että rakennusten suojelu on perusteltua. Lisäksi kaupunginhallitus esitti, että suojelun kohdentamisessa tulee ottaa huomioon kaavoituksen tavoitteet kiinteistöjen kehittämisen ja pihan täydennysrakentamisen osalta.

Museovirasto on antanut aiemmin esityksen suojelumääräyksistä. Niiden mukaan Sotamuseon piha-aluetta tulee ylläpitää vaikutelmaltaan avoimena. Tällä voi olla vaikutusta kaavaratkaisuun, jossa piha-alueelle on esitetty merkittävää lisärakentamista.

Sisältö

Viitesuunnitelmassa on esitetty korttelin pohjoispäähän uudet 7- ja 6-kerroksiset asuinkerrostalot. Entiset Sotamuseon rakennukset muutetaan liike- ja toimitilakäyttöön.  Uusi päiväkoti sijoitetaan joko entisiin Sotamuseon tiloihin tai sisäpihan uudisrakennukseen. Lisäksi suunnitelmassa on tutkittu mahdollisuutta rakentaa tontille maanalainen pysäköintilaitos. Rakentaminen sijoittuu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään kortteliin. Entiset sotamuseon rakennukset on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä.

Tässä vaiheessa kaupunki ei ole perustellut uuden asuinrakentamisen tarvetta kaupunkirakenteen tai muiden tavoitteiden kannalta vaan kaavahanke on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksesta. Hankkeen vaikutuksia ei ole vielä arvioitu, mutta alustavan kaavaselostuksen mukaan ne arvioidaan kaavoituksen edetessä.

Korttelin asukkaiden kannalta muutokset ovat merkittäviä. Uudisrakennukset mm. peittävät avoimet näkymät Maurinkadun suuntaan ja varjostavat piha-aluetta. Jatkossa arvioidaan myös vaikutukset korttelin kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja siinä vaiheessa saatanee myös Museoviraston lausunto hankkeesta.

Jatko

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan hanke tulee kaavaehdotusvaiheeseen vuoden 2021 aikana.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä