KotiArkistotHakaniemen uuden sillan katusuunnittelu, luonnosvaihe

Hakaniemen uuden sillan katusuunnittelu, luonnosvaihe

PÄIVITYKSIÄ
5.9.2021 Esittelytilaisuuden 19.8. vastaukset kysymyksiin
31.8.2021 Asukasyhdistyksen kommentit katusuunnitelmaluonnoksiin (pdf)

Suunnittelutilanne

Katujen rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisten katusuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä. Hakaniemen uuden sillan ja siihen liittyvien katujen luonnosvaiheen suunnitelmat ovat nähtävillä 18.-31.8. Kaupunki toivoo palautetta suunnitelmista 31.8. mennessä.

Suunnitelmien sisältö

Katusuunnitelmat koskevat

  • Uutta Hakaniemen siltaa
  • Siltavuorenrannan katualuetta Välikadulta Pohjoisranta-kadulle
  • Pohjoisrannan katualuetta Välikadulta Siltavuorenranta-kadun eteläpäähän

Suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan. Suunnitelmiin ei sisälly tässä vaiheessa Kirjatyöntekijänkatua eikä Siltavuorenranta-kadun uutta linjausta Välikadusta länteen. Niiden rakentamisen valmistelu on jo aloitettu ja toivottavasti niiden suunnitelmat saadaan lähiaikoina nähtäville.

Koostepiirustus, Hakaniemen sillan katusuunnitelmaluonnokset 18.8.2021

Hakaniemen uusi silta sijoittuu sijansa verran itään nykyisestä sillasta ja Kruununhaan puolella silta kaartuu salmen yli selvästi aiemmin kuin nykyinen. Vanha silta on tarkoitus purkaa vasta kun uusi on valmistunut. Sillan molemmissa päissä on alikulut polkupyöräilijöille ja jalankulkijoille, mikä mahdollistaa yhtenäisen rantareitin sillan kohdalla. Ajoradan molemmin puolin on jalkakäytävä ja pyörätie. Ajorata on erotettu pyöräteistä lasikaiteella, joka toimii myös meluesteenä. Kruununhaan puolella sillan ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät ovat samassa tasossa, mutta Hakaniemen puolelle mentäessä pyörätiet ja jalkakäytävät laskeutuvat ajoradan alapuolelle.

Uusi silta on selvä parannus verrattuna nykyiseen sekä maisemallisesti ja toiminnallisesti. Jalankulku ja pyöräily on selkeästi erotettu toisistaan ja ajoradasta, mikä parantaa turvallisuutta ja vähentää meluhaittaa.

Hakaniemen sillan liittyminen Siltavuorenranta-kadulle ja Pohjoisranta-kadulle on ratkaistu asemakaavan mukaisesti. Uusien katualueiden tasauksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Uuden sillan eteläpäässä Siltavuorenranta-kadun tasaus nousee nykyisestä 4 metriä. Toisaalta vanhan sillan purkaminen avartaa näkymiä Välikadun kohdalla ja kokonaisuutena uuden sillan rakenteet siirtyvät kauemmaksi asuintaloista. Lähinnä asuinkortteleita sijaitsevan Pohjoisranta-kadun tasaus mukailee nykyistä maanpintaa.

Jalankulkuyhteydet Välikadulta ja Maurinkadulta uudelle sillalle ovat nykyiseen verrattuna hieman takaperoiset, mutta sinänsä turvalliset liikennevaloristeyksen kautta.

Hakaniemen sillan Kruununhaan puoleiseen päähän on suunniteltu uudet linja-autopysäkit, mikä on selvä parannus nykytilanteeseen.

Autopaikkojen määrästä on ollut paljon keskustelua Kruununhaassa. Suunnitelma-alueella Pohjoisranta-kadun koillisnurkan vinopysäköintialue siirtyy hieman pienempänä Maurinkadun kohdalle ja muilta osin katualueen molemmat puolet on varattu kadunvarsipysäköinnille. Selostuksessa ei ole vertailtu paikoitusmääriä nykytilaan, joten se jää arvailun varaan.

Yleisesti vertailu ja vaikutusten arviointi nykytilanteeseen puuttuu näistä suunnitelmista. On keskitytty kertomaan teknistä tietoa lopputuloksesta, kun asukkaan kannalta usein tärkeämpää olisi tietää miten ympäristö muuttuu.  

Jatko

Katu- ja puistosuunnitelmien laadinnassa sovelletaan kaavoitusta koskevia menettelyjä osallistumisessa ja päätöksenteossa. Lakisääteisiä kuulemisia on kaksi. Valmisteluvaiheen kuulemisessa luonnokset ovat nähtävillä ja ehdotusvaiheessa tarkistetut suunnitelmat   

Nyt nähtävillä olevista luonnosvaiheen suunnitelmista voi antaa palautetta kaupungille. Kaupunki käsittelee luonnoksista annetun palautteen ja täydentää suunnitelmat ehdotusvaiheeseen.

Katusuunnitelmaehdotukset asetetaan virallisesti nähtäville, jolloin niihin on mahdollista antaa kirjallinen muistutus. Kaupungin mukaan ehdotukset ovat nähtävillä tämän vuoden syksyllä. Ehdotusvaiheen jälkeen tarkistetut suunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vielä hallinto-oikeuteen.

Linkkejä Helsingin sivuille

Hankkeita vireillä